Treball de la Comissió

  • Un dels destacats en el treball de la comissió ha estat la informació sobre la sol·licitud de subvenció d'enguany a l'Agència Catalana de l'aigua. El projecte inclou dues accions: la construcció d'un dipòsit per recollir les aïgues pluvials per al reg de zona verda a la zona esportiva i la realització d'ecoauditories d'aigua en edificis municipals.
  • Entre les consideracions i peticions de la comissió, cal destacar la que sol·licita que en una propera reunió es pugui tenir accés a l'apartat del contracte de l'aigua relacionat amb aquells aspectes relacionats amb incentivar l'estalvi de l'aigua.
  • La comissió va valorar la necessitat de tractar el tema de la recollida de residus en el nucli antic aprofitant la peatonalització. Caldria fer un contacte amb l'associació de veïns del centre històric. Es proposa preparar unes propostes concretes sobre la gestió de la recollida de residus abans de convocar-los. Es proposa aprofitar l'existència de l'estudi sobre l'opinió que té la ciutadania sobre els diferents models de recollida de residus que va fer Ecologistes en Acció, que podria servir de base per a la trobada.

Propostes de la Comissió per els Pressupostos Participatius

Les propostes escollides per la Comissió de Residus, Aigua i Energia per afegir als Pressupostos Participatius són els següents:
  • Incloure en els pressupostos el cost econòmic d’elaborar un projecte d’instal·lació fotovoltaica per abastir el consum elèctric de l’enllumenat públic municipal.

  • Dotar l’organisme competent dels recursos materials necessaris per tal que pugui fer complir l’ordenança del soroll.


  • Adquisició d’una deixalleria mòbil.

  • Instal·lació de dipòsits per a la recollida de pluvials per la neteja de carrers i reg.