ISO 14001 al Castell

DECLARACIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA


L’Ajuntament de Torredembarra,sensibilitzada perla protecció del Medi Ambient, i amb la intenció de suportar un referent cara a altres iniciatives que puguin anar sorgint, ha decidit avançar cap a un desenvolupament sostenible, implantant un Sistema de Gestió Ambiental durant 2006 i 2007. Aquest sistema s’ha implantat segons el Reglament Eropeu EMAS i la norma ISO 14001.

L’objectiu principal és aconseguir desenvolupar l’activitat d’una manera respectuosa amb el medi ambient.


Que és un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

Es un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d’altres parts interessades.

Aquest sistema de gestió ambiental és conegut internacionalment com el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme*).

L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:

 • La implantació d’un sistema de gestió ambiental.
 • L’avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d’aquest sistema.
 • Informació al públic i a les parts interessades.
 • Formació i implicació activa dels treballadors.

El reglament EMAS accepta que qualsevol organització, o part d'aquesta, a partir del centre com a unitat bàsica pugui adherir-se a aquest sistema de gestió ambiental.

El sistema és vàlid tant per a organitzacions públiques com privades, tinguin o no personalitat jurídica.

Principals avantatges per a les organitzacions d’implantar el sistema EMAS

 • Estalvi de costos a mitjà/llarg termini.
 • Millora de la imatge.
 • Compliment de la legislació i la millora de les relacions amb l'Administració ambiental.
 • Augment de la motivació i sensibilització dels treballadors.
 • A Catalunya, l'exempció dels controls periòdics per a les activitats de l'annex I i II.1 d'acord amb la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.


L'EMAS i la ISO 14001

El Reglament EMAS i la norma internacional ISO 14001 constitueixen dues eines de gestió ambiental relacionades fins al punt que el Reglament EMAS es remet a la secció 4 de la norma ISO 14001 per definir els requisits del sistema de gestió ambiental.

Les empreses certificades d'acord amb la ISO 14001 que vulguin adherirse a l'EMAS hauran de tenir en compte les consideracions següents:

 • Anàlisi ambiental. Les empreses certificades amb la ISO 14001 que hagin considerat els aspectes ambientals d'acord amb l'annex VI del Reglament EMAS restaran exemptes d'aquesta anàlisi.
 • Informació al públic. Aquest requisit de transparència de l’organització envers el públic es materialitza bàsicament amb la realització d'una declaració ambiental.
 • Participació dels treballadors. L’organització ha d’involucrar els treballadors en la millora contínua del comportament ambiental, per exemple amb la creació d’un comitè de medi ambient, una bústia de suggeriments,etc.
 • Compliment de la legislació ambiental. L'EMAS obliga al compliment de la legislació ambiental. L'organisme competent en el tràmit de la inscripció al registre d’una organització consultarà l'autoritat ambiental sobre el compliment de la legislació ambiental del sol·licitant.
 • Millora del comportament ambiental. L'organització elaborarà informes utilitzant indicadors ambientals que permetin comparar anualment l'evolució del seu comportament ambiental.

PROGRAMA AMBIENTAL AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

L’Ajuntament de Torredembarra ha definit una sèrie d’objectius que es duran a terme per a millorar la gestió ambiental. Aquest objectius permetran la millora contínua proposada.

Objectius previstos en el PROGRAMA AMBIENTAL 2006-2007:

1.Minimització del consum d’aigua del Castell en un 10%.
2.Reducció de l’ús de paper sense certificació ecològica.

3.Disminució de la generació de residus banals del Castells en un 10%.

4.Reducció de la càrrega contaminant de les aigües residuals. (Reducció d’un 5% del paràmetre nitrogen orgànic i amoniacal).

5.Sensibilització d’un 50% de la població de Torredembarra.